Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

CO PO SZKOLE ZAWODOWEJ…

Osoby pragnące się dalej kształcić, zdobyć zawód, wykształcenie średnie, zdać maturę oraz zmienić lub uzupełnić kwalifikacje mają do wyboru:

  • liceum ogólnokształcące i/ lub

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Obecnie pełnoletni absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który chce podwyższyć swoje wykształcenie może kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych.  Nie musi on jednak rozpoczynać nauki od klasy pierwszej i uczyć się pełne trzy lata. Może rozpocząć naukę od razu od klasy drugiej. Wystarczy, że posiada świadectwo ukończenia szkoły zawodowej. Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym lub wieczorowym.

Po ukończeniu liceum absolwent otrzymuje świadectwo i posiada wykształcenie średnie. Może też przystąpić do matury a po jej zdaniu może kontynuować naukę na studiach wyższych.

CZYM JEST KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY?

Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany bez względu na posiadane wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończony 18 rok życia.

CO DAJE KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY?

Po zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie może przystąpić do  egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.