Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie robót remontowych parkietu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku zawiadamiamy, iż w oparciu o kryterium wyboru Oferty postanowiono zlecić realizację wykonawcy "Romark" Marek Rochmiński, który zaoferował najniższą cenę brutto 18414,39zł (osiemnaście tysięcy czterysta czternaście złotych 39/100). Katarzyna Niezbecka (w-dyr ZSZ)

 

Zaproszenie do składania ofert: 

1. Roboty remontowe parkietu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych

2. Przedmiar robót

Wyłoniony wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia kosztorysu szczegółowego na poszczególne elementy robót. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z niektórych elementów robót i pomniejszenia wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

W postępowaniu pn: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia na wykonanie robót budowlanych – roboty remontowe parkietu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych o wartości poniżej 30 000EUR wpłynęły zapytania dotyczące treści ogłoszenia.
Poniżej Zamawiający prezentuje treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

1. Do kogo będzie należał demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych i osłon grzejnikowych?

Odpowiedź
Jako operacja niezbędna do wykonania zasadniczej części usługi demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych i osłon grzejnikowych należał będzie do wykonawcy.

2. Jakim lakierem należy polakierować podłogę parkietową sali gimnastycznej?

Odpowiedź
Lakierem o cechach w określonym w przedmiarze pkt 2 pozwalającym spełnić warunki określone w 36 miesięcznej gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi.

3. Czy można polakierować podłogę parkietową w sali gimnastycznej lakierem sportowym antypoślizgowym, matowym, wodnym z utwardzaczem?

Odpowiedź
Podłogę należy pomalować lakierem określonym w przedmiarze pkt 2 pozwalającym spełnić warunki określone w 36 miesięcznej gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi.

4.Czy trzykrotne lakierowanie obejmuje, lakier podkładowy+dwie warstwy lakieru sportowego antypoślizgowego?

Odpowiedź
Trzykrotne lakierowanie jest pozycją katalogową. Pozycja przedmiaru obejmuje pozycję zastępczą o treści jak w pkt 2 przedmiaru. Zastosować należy lakier w kompletnym systemie, który oprócz warunków wskazanych w opisie winien spełniać warunki określone w 36 miesięcznej gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi.

 5. Czy wykonawca ma zamontować nowe listwy przyścienne i progowe?

Odpowiedź
Nie, zachowane zostaną listwy przyścienne i progowe dotychczas zamontowane.

6.Proszę wyjaśnić zapis w przedmiarze w punkcie 3.d.1 o jakie chodzi tuleje, ponieważ słupki do siatkówki mają tuleje a bramki do piłki ręcznej montowane są na tzw. talerzykach. Ponadto tuleje do słupków do siatkówki muszą pasować do słupków a ponadto znajdują się pod podłogą?

Odpowiedź
Obecnie w parkiecie tulei nie ma, należy zastosować tuleje których montaż jest możliwy w istniejącej podłodze.

7. Jeśli klepka parkietowa sali gimnastycznej pozbawiona jest powłoki lakierniczej i w dużej mierze jest „ brudna- czarna..a parkiet był już cyklinowany, czy inwestor zakłada możliwość wystąpienia po wycyklinowaniu podłogi miejsc, które nie będą jasne w kolorze drewna a będą szare?

Odpowiedź
Zamawiający liczy się z okolicznością, iż po wycyklinowaniu podłogi mogą wystąpić przebarwienia.

8. W związku z tym że tuleje do słupków do siatkówki są montowane pod istniejącą podłogą i w istniejącym podłożu betonowym proszę o określenie jaka jest odległość od górnej powierzchni podłogi parkietowej do podłoża betonowego, ponieważ standardowa tuleja ma długość 40 -45 cm i powinna być zagłębiona w podłożu betonowym na ok. 25 -30 cm

Odpowiedź
Zamawiający po raz drugi wyjaśnia:
Obecnie w parkiecie tulei nie ma, należy zastosować zatem tuleje montowane nie pod podłogą, a w istniejącej podłodze. Wykonawca winien przewidzieć zastosowanie odpowiednich akcesoriów i technologii ich montażu.
Odległość od górnej powierzchni podłogi parkietowej do podłoża betonowego (jak rozumie Zamawiający chodzi o grubość parkietu wraz z klejem) wynosi ca 21 mm (grubość w losowo wybranym do badania miejscu).

 

logo

 

Zaproszenie do składania ofert - usługa z zakresu przewozu autokarem/busem grupy na lotnisko w ramach projektu: „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

  1. Treść zapytania.
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
  3. Informacja o wyborze oferty
  4. Unieważnienie postępowania

 

Zaproszenie do składania ofert: 

1. remont sali gimnastycznej w budynku hali sportowej przy ZSZ w Giżycku
2. przedmiar robót

 

 

Zapytanie ofertowe - usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu:
„Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

 


Zaproszenie do składania ofert:
1. remont częściowy instalacji elektrycznej w budynku hali sportowej przy ZSZ w Giżycku
2. przedmiar robót
Wyłoniony wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia kosztorysu szczegółowego na poszczególne elementy robót. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z niektórych elementów robót i pomniejszenia wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.


1. Zakup i dostawa oprogramowania do obsługi gości hotelowych

 

2. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości i pracowni komunikacji w języku obcym

 

3. Zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej oraz sprzętu ICT (uwaga - zmiana ogłoszenia - zmiana terminu złożenia oferty)

 

4. Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu: „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”